Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

Η Εταιρία BEDNBLUE LIMITED (εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στο Λονδίνο της Αγγλίας διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής «Διαγωνισμός») με σκοπό την προώθηση της ομώνυμης πλατφόρμας ενοικίασης σκαφών για τον οποίο θα πραγματοποιηθεί κλήρωση την 8η Ιουλίου 2024 στις 18:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω Instagram live.
Ο Διαγωνισμός διενεργείται μέσω του διαδικτυακού τόπου ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας Εταιρείας www.bednblue.gr (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»), μέσω του Instagram προφίλ της www.instagram.com/bednblue και μέσω του TikTok προφίλ της www.tiktok.com/@bednblue.

1. Διάρκεια Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 31 Μαΐου 2024, ώρα 00:01 έως και την 08 Ιουλίου 2024 ώρα 15:00 («Διάρκεια»). Μετά το πέρας της Διάρκειας του Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή. Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, δύναται και διατηρεί το δικαίωμα μεταβάλλει τους παρόντες όρους διενέργειας του διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να τον ματαιώσει με προηγούμενη ανακοίνωσή του στον ιστότοπό της καθώς και να μεταθέσει χρονικά την διεξαγωγή της κλήρωσης. Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός των ορίων της Διάρκειας του Διαγωνισμού θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη ή την παράταση/συντόμευση της λήξης ή μετά την ανάκληση του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οποιεσδήποτε υποβληθείσες συμμετοχές ενδιαφερομένων θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ανύπαρκτες, δεν επάγουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, δεν δεσμεύουν οποιονδήποτε, παύουν να ισχύουν και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα Δώρα του Διαγωνισμού.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Αποκλεισμός

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό δεν έχουν οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργαζόμενων εταιρειών με αυτήν, οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής βάσει άλλου άρθρου των παρόντων Όρων.
Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο, το οποίο δεν δικαιούται να συμμετέχει και αναδειχθεί τυχερός Δώρου του Διαγωνισμού, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο Δώρο. Ο αποκλεισμός των νικητών κατά τα ανωτέρω μπορεί να γίνει ακόμα και κατά το στάδιο απόδοσης του Δώρου.

3. Τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά των υπηρεσιών της Διοργανώτριας Εταιρείας. Για να λάβει κάποιος μέρος στο Διαγωνισμό (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει να ακολουθήσει τουλάχιστον μία από τις παρακάτω διαδικασίες:

3.1. Μέσω του διαδικτυακού τόπου της Διοργανώτρια Εταιρείας

Θα πρέπει να δημιουργήσει έναν ενεργό και έγκυρο λογαριασμό στην BednBlue εντός της διάρκειας του διαγωνισμου. Συγκεκριμένα θα πρέπει να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του μέσω της επαλήθευσης του κινητού τηλεφώνου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα χρησιμοποιήσει κατά την εγγραφή του. Δηλώνεται ρητά ότι το ονοματεπώνυμο που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι το αληθινό και όπως αναγράφεται στην αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια παραμονής του Συμμετέχοντα.

3.2. Μέσω του Instagram Προφίλ ή/και μέσω του TikTok Προφίλ της Διοργανώτριας Εταιρείας

Θα πρέπει να ακολουθεί το Instagram Προφίλ της Διοργανώτριας Εταιρίας, το Instagram Προφίλ ενός από τους συνεργαζόμενους παρουσιαστές για τον Διαγωνισμό, να κάνει like το αντίστοιχο post ανακοίνωσης του παρουσιαστή και τουλάχιστον ένα σχόλιο στο οποίο να έχει κάνει tag 2 φίλους του με το συγκεκριμένο post ή να ακολουθεί το TikTok Προφίλ της Διοργανώτριας Εταιρείας, το TikTok Προφίλ ενός από τους συνεργαζόμενους παρουσιαστές για τον Διαγωνισμό και να κάνει like το αντίστοιχο post ανακοίνωσης του παρουσιαστή και τουλάχιστον ένα σχόλιο στο οποίο να έχει κάνει tag 2 φίλους του με το συγκεκριμένο post.
Κάθε ενέργεια από τις παραπάνω θα του εξασφαλίσει μια συμμετοχή στην κλήρωση. Απαγορεύεται ρητά η χρήση πολλών λογαριασμών στην BednBlue, στο Instagram ή στο TikTok για την αύξηση των πιθανοτήτων και όταν γίνεται αντιληπτό κάτι τέτοιο η συμμετοχή θα ακυρώνεται.
Καθε Συμμετέχων μπορεί να έχει το πολύ 2 συμμετοχές. 1 από την διαδικασία όπως περιγράφεται στο άρθρο 3.1 και 1 από την διαδικασία όπως περιγράφεται στο άρθρο 3.2.
Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα να κερδίσει στη διάρκεια του Διαγωνισμού μέχρι 1 δώρο. Η Διοργανώτρια Εταιρία θεωρεί ότι κάθε νικητής είναι κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου του αριθμού κινητού τηλεφώνου, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του Instagram προφιλ ή/και του TikTok προφιλ που χρησιμοποίησε.
Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:
  • (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη,
  • (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο,
  • (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης ή αθέμιτης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας ή στο μηχανισμό ανάδειξης νικητών ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου,
  • (δ) προϋποθέτει όποιο προσωπικό στοιχείο επικοινωνίας χρησιμοποιηθεί από τον Συμμετέχων (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κινητό τηλέφωνο, Instagram προφιλ ή TikTok προφιλ) να του ανήκουν προσωπικά και να μην εκπροσωπούν κάποια επιχείρηση, μάρκα, οργανισμό,
  • (ε) και τέλος προϋποθέτει όποιο προσωπικό στοιχείο επικοινωνίας χρησιμοποιηθεί από τον Συμμετέχων (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κινητό τηλέφωνο, Instagram προφιλ ή TikTok προφιλ) να είναι έγκυρο και ενεργό.​​

4. Τρόπος ανάδειξης Νικητών του Διαγωνισμού

Οι νικητές του Διαγωνισμού είναι συνολικά είκοσι ένα (21) και θα χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία θα περιλαμβάνει 1 νικητή και 5 επιλαχόντες με σειρά προτεραιότητας για την περίπτωση που ο πρώτος δεν είναι σε θέση να λάβει το δώρο ή η συμμετοχή του κριθεί άκυρη. Ο νικητής αυτής της κατηγορίας θα κερδίζει έναν ναύλο αξίας € 30.000. Η δεύτερη κατηγορία θα περιλαμβάνει 20 νικητές και 30 επιλαχόντες με σειρά προτεραιότητας για την περίπτωση που κάποιοι από τους νικητές δεν είναι σε θέση να λάβουν το δώρα ή η συμμετοχή τους κριθεί άκυρη. Οι νικητές αυτής της κατηγορίας θα κερδίσουν όλοι από ένα ναύλο αξίας €1.000.
H κλήρωση θα έχει 2 φάσεις. Κατά την διάρκεια της πρώτης φάσης θα κληρωθούν τυχαία μέσω πιστοποιημένης εφαρμογής (η οποία εξασφαλίζει και εγγυάται την τυχαία και αμερόληπτη επιλογή) 50 συμμετέχοντες οι οποίοι είχαν δικαίωμα συμμετοχής λόγω εγγραφής στην BednBlue και 50 συμμετέχοντες οι οποίοι είχαν δικαίωμα συμμετοχή λόγω ολοκλήρωσης των προαναφερθέντων βημάτων στο Instagram ή/και στο TikTok. Από το σύνολο αυτών των 100 συμμετεχόντων θα προκύψουν στην δεύτερη φάση με τυχαίο φυσικό τρόπο οι τελικοί νικητές.
Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης και την ανάδειξης των νικητών θα γίνει έλεγχος της εγκυροτητας της συμμετοχής τους σύμφωνα με τους παρόντες όρους και σε περίπτωση που αυτή δεν ισχύει το δώρο θα μεταφέρεται στον επόμενο έγκυρο επιλαχόντα της αντίστοιχης κατηγορίας.

5. Απόδοση Δώρων

Οι νικητές θα ενημερωθούν σχετικά αμέσως μετά την κλήρωση μέσω email ή προσωπικού μηνύματος (ανάλογα με τον τρόπο συμμετοχής τους) στο Instagram ή στο TikTok προφίλ τους και σε περίπτωση που δεν απαντήσουν ή δεν προβούν στις απαραίτητες ενέργειες έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες από τη στιγμή που θα ειδοποιηθούν, συνομολογούν και αποδέχονται ρητά ότι παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση και απαίτησή τους προς την Διοργανώτρια Εταιρεία. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα κάνει συνολικά τρεις (3) προσπάθειες επικοινωνίας με τον κάθε Νικητή σε διαφορετική ημέρα και ώρα.
Σε περίπτωση που κάποιος νικητής κωλύεται η αρνηθεί την αποδοχή του δώρου αυτό θα μεταφέρεται στον επόμενο έγκυρο επιλαχόντα της αντίστοιχης κατηγορίας.
Ειδικά για τους νικητές που προήλθαν από συμμετοχή λόγω ολοκλήρωσης των βημάτων στο Instagram ή στο TikTok θα ισχύει η υποχρέωση δημιουργίας ενός ποστ με την μορφή βίντεο στο Instagram ή στο TikTok με κάποιο στιγμιότυπο από το ταξίδι τους στο οποίο θα αναφέρεται ο συγκεκριμένος διαγωνισμός και η BednBlue.
Ειδικά για τους νικητές που προήλθαν από συμμετοχή λόγω ολοκλήρωσης των βημάτων στο Instagram ή στο TikTok για την παραλαβή του δώρου τους είναι υποχρεωτική η δημιουργία λογαριασμού στον Διαδικτυακό Τόπο της Διοργανώτριας Εταιρείας.
Δηλώνεται ρητά ότι όλα το δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρηματικό έπαθλο και δεν δύναται να πωληθούν ή να μεταφερθούν σε τρίτους.
Σε κάθε νικητή θα ανατεθεί ένας ταξιδιώτικος σύμβουλος ο οποίος θα βοηθήσει στην αναζήτηση σκάφους και στην ολοκλήρωση της κράτησης. Οι νικητές μπορούν να διαλέξουν οποιοδήποτε σκάφος και ημερομηνίες (εως και την 15-10-2024) με την προϋπόθεση ότι το σκάφος θα είναι διαθέσιμο τις συγκεκριμένες. Η BednBlue θα βοηθήσει στην εύρεση σκάφους εφόσον της ζητηθεί σχετικά από τον εκάστοτε νικητή.
Οι νικητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την κράτησής του ως και την 01 Οκτωβρίου 2024 και στην περίπτωση που δεν το πράξουν συνομολογούν και αποδέχονται ρητά ότι παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση και απαίτησή τους προς την Διοργανώτρια Εταιρεία.
Ο νικητής μπορεί να φέρει μαζί του όσα επιπλέον άτομα επιτρέπει το σκάφος που θα διαλέξει και σύμφωνα με τους όρους του σκάφους.
Σε περίπτωση που το κόστος του ναύλου ξεπερνάει το ύψος του ποσού που κέρδισε ο νικητής, θα πρέπει ο ίδιος να καταβάλει την χρηματική διαφορά ή να διαλέξει άλλο σκάφος με μικρότερο κόστος.
Σε περίπτωση που το κόστος του ναύλου είναι μικρότερο από το ύψος του ποσού που κέρδισε ο νικητής δεν δίνεται κάποιο ποσό στον νικητή για την διαφορά και η υποχρέωση της BednBlue προς τον νικητή παρέρχεται με τον ναύλο.
Για όλα τα ναύλα ισχύουν κανονικά οι όροι και οι προϋποθέσεις της BednBlue με την εξαίρεση ότι σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται κάποιο χρηματικό ποσό στον νικητή σε περίπτωση που θα κανονικά θα ίσχυε μερική ή ολική επιστροφή του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Σε αντίστοιχη περίπτωση θα δοθεί νέα πίστωση με το αντίστοιχο χρηματικό ποσό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νέο ναύλο και με παράταση την καταληκτική ημερομηνία χρήσης του.

6. Λόγοι αποκλεισμού Συμμετεχόντων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία, επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους ή και να παρατείνει ή να συντμήσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οποτεδήποτε.
  • (α) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει των παρόντων όρων,
  • (β) λόγω επίδειξης εκ μέρους κάποιου τυχερού αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως τους την παραλαβή του δώρου του,
  • (γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των παρόντων όρων στο σύνολό τους (συμπεριλαμβανομένου και του Παραρτήματος Α), οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,
  • (δ) λόγω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας αποδοχής/παραλαβής τους προβλέπονται τους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος Α.
  • (ε) λόγω προσβολής με οποιονδήποτε τρόπο και κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας της εικόνας της Διοργανώτριας. Ειδικότερα, η δημοσίευση ή κοινοποίηση, με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, από τον Νικητή περιεχομένου το οποίο είναι ακατάλληλο (ενδεικτικώς αναφερομένων άσεμνου, προσβλητικού, δυσφημιστικού ή που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τρίτων, κλπ.) απαγορεύεται πλήρως, είναι δε στη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να ακυρώσει τη σχετική συμμετοχή κατά την απόλυτη κρίση της.
Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου συμμετέχοντα/νικητή στο Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και στο στάδιο τους παράδοσης και παραλαβής του δώρου, αυτομάτως χάνει οριστικά, το δικαίωμα του, να του αποδοθεί το δώρο και η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούται να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

7. Πνευματικά Δικαιώματα

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του σήματος BednBlue), ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας. Οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν καμία σχέση συνεργασίας με την Διοργανώτρια Εταιρεία.

8. Ευθύνη

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση τους πρόσβασης στο Διαδικτυακό Τόπο ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων τους οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο. Συνεπώς δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες ή απώλειες που προκαλούνται από λάθη, καθυστερήσεις ή διακοπές στη μετάδοση, δυσλειτουργίες του τεχνικού εξοπλισμού και των υπηρεσιών, εσφαλμένο περιεχόμενο, την απώλεια ή διαγραφή δεδομένων, ιούς, κλπ. Κατά τη διάρκεια τους συμμετοχής στο Διαγωνισμό ή κατά την διαδικασία τους ενημέρωσης των συμμετεχόντων και των νικητών.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινά αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε Συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Επιπλέον η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο Διαδικτυακό Τόπο καθώς είναι πέραν τους σφαίρας επιρροής της. Η Διοργανώτρια Εταιρία θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος των προσωπικών στοιχείων, τα οποία δήλωσε κατά την υποβολή τους συμμετοχής του στο Διαγωνισμό.
Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη τους Διοργανώτριας Εταιρείας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια, ενώ σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν καθυστερήσεων στην απόδοση του Δώρου, παράτασης τους διάρκειας του Διαγωνισμού ή αναβολής του Διαγωνισμού λόγω π.χ. των έκτακτων μέτρων που τυχόν ληφθούν από την Διοργανώτρια Εταιρεία ή από το κράτος για την καταπολέμηση τους πανδημίας του νέου κορονοϊού.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και των νικητών πέραν τους απόδοσης των Δώρων τους νικητές που θα αποδεχθούν το Δώρο σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Μετά την εκπνοή τους διάρκειας του Διαγωνισμού και τους απονομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση τους Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται.
O κάθε Νικητής είναι υπεύθυνος να ελέγξει την φυσική του κατάσταση ως τους την δυνατότητά του να χρησιμοποιεί το Δώρο χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του και την ασφάλειά του, αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί το Δώρο με ασφάλεια, σύνεση και αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή θέμα υγείας προκύψει και σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως με το Δώρο.

9. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση ‘Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς και κατά την κρίση της να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά τους Διοργανώτριας Εταιρείας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.
Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια Εταιρεία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα Δώρα, τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

10. Προσωπικά Δεδομένα

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια Εταιρεία θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων (ήτοι email, όνομα, επίθετο, κινητό τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης στην περίπτωση του άρθρου 3.1 και Instagram profile ή/και TikTok profile στην περίπτωση του άρθρου 3.2) τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό τους διενέργειας τους κλήρωσης, τον έλεγχο τους εγκυρότητας τους συμμετοχής στον Διαγωνισμό και τους ανάδειξης των Νικητών. Στη συνέχεια, προκειμένου να αποδοθεί το Δώρο τους Νικητές του Διαγωνισμού, θα ζητηθούν επιπλέον τα εξής προσωπικά δεδομένα των Νικητών: πλήρες ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στοιχεία ταυτότητας.
H Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιοποιήσει συγκεκριμένα στοιχεία των Συμμετεχόντων για την διαφάνεια του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα Ονοματεπώνυμο και φωτογραφεία για τους Συμμετέχοντες της περίπτωσης του άρθρου 3.1 και Instagram Profile ή TikTok Profile για τους Συμμετέχοντες της περίπτωσης του άρθρου 3.2.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί τα αρχεία με τα προσωπικά δεδομένα των νικητών καθώς συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα και την εγκυρότητα της συμμετοχής τους. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των Νικητών και Συμμετεχόντων, τα οποία είναι τα απολύτως απαραίτητα και πρόσφορα για τους προαναφερθέντες σκοπούς διατηρούνται κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την απόδοση των Δώρων τους Νικητές. Μετά το πέρας του ως άνω διαστήματος τα πάσης φύσεως προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών που έχουν συλλεγεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού καταστρέφονται με ασφάλεια, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Πρόσβαση στα ως άνω προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι τους Διοργανώτριας Εταιρείας.
Η παροχή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και η επεξεργασία τους αποτελεί αναγκαίο όρο για τη συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό. Επομένως, εάν οι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να τύχουν τα προσωπικά δεδομένα τους, τους ανωτέρω περιγραφόμενης επεξεργασίας, δε θα δύνανται να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό και εάν οι Νικητές δεν επιθυμούν να παράσχουν τα επιπλέον προσωπικά δεδομένα που θα τους ζητηθούν, δεν θα δύνανται να παραλάβουν το Δώρο τους.
Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα και τα δικαιώματα που παρέχονται στο πλαίσιο τους κείμενης νομοθεσίας, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους λαμβάνοντας σχετικό αντίγραφο, να ενημερωθούν, καθώς και να ζητήσουν τη διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων (σε ορισμένες περιπτώσεις). Παρέχεται στους Συμμετέχοντες το δικαίωμα εναντίωσης και περιορισμού τους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και δικαίωμα φορητότητας αυτών.
Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Διοργανώτρια Εταιρεία στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@bednblue.com
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχετικά παράπονά τους ως τους την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τους στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. (www.dpa.gr)
Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η Διοργανώτρια Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μπορείτε να βρείτε στη στον Διαδικτυακό Τόπο.

11. Προσωπικά Δεδομένα

Η συμμετοχή στην ενέργεια προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.